Speel mee en steun gezinnen die in armoede leven

Wat zijn onze

voorwaarden

voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Stichting LINDA.foundation (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij ‘De Zomerloterij’ (hierna te noemen: deelnemers)
 

Artikel 2 Vergunning 

De Organisator heeft voor De Zomerloterij 2022 een vergunning verkregen van de Kansspelautoriteit op 14 maart 2022 onder nummer 14836 voor de periode van 14 maart tot en met 23 augustus. 
 

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde 

De Zomerloterij wordt georganiseerd door en voor:  
 
Stichting LINDA.foundation 
Huizerstraatweg 117
1411 GM Naarden 
KvK-nummer: 58413510
 

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs 

In de periode van 21 juni 2022 tot en met 22 augustus 23:59u 2022 worden er maximaal 25.000 loten verkocht voor de prijs van €5,- per lot. 
 

Artikel 5 Deelname 

Loten kunnen uitsluitend online worden gekocht via www.dezomerloterij.nl 
De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: 
-voor- en achternaam
-postcode en huisnummer
-e-mail adres
-geboortedatum 
 
Medewerkers van LINDA.foundation zijn uitgesloten van deelname aan de Zomerloterij. 
 

Artikel 6 Restitutie 

Restitutie van de aankoop van loten is niet mogelijk. 
 

Artikel 7 Prijzenpakket 

Het prijzenpakket van De Zomerloterij 2022 bestaat uit de volgende prijzen: 
 
1x Vakantie met TUI naar Bonaire, ter waarde van maximaal €4000,-*
1x Big Green Egg Large inclusief Integrated Nest + Handler, Cast Iron Grid, Acacia Wood EGG Mates en een starterspakket, ter waarde van €2689,-
1x De Mokumono e-bike Polder, t.w.v. €2840,- 
5x Sonos Roam t.w.v. €199,-
15x Mr Marvis korte broek t.w.v. €79,-
15x Cyell Scarlett Badpak t.w.v. €99,95
50x Blokker Blender to-to t.w.v. €29,99
10x Kobo Libra e-reader t.w.v. €189,99
10x Fujifilm Instax Mini 11 plus film t.w.v. €88,99
30x Hema vloerventilator t.w.v. €45,-
18x Frank and Lucie Sunday t.w.v. €75,-
30x Aix Rosé Magnum t.w.v. €34,95 
50x V.Sun Zonnebrandcrème t.w.v. €19,-
50x That’so On-the-go zelfbruiner t.w.v. €27,-
75x Collistar Twist gloss t.w.v. €18,99
100x Estrid Starter-kit t.w.v. 9,95
1000x Albert Heijn Sweet Eve frambozen, doosje 225gram (dagwaarde).
 
* de TUI vliegreis naar Bonaire kan worden geboekt tot een bedrag van €4000 voor 2 personen. De prijs van de reis kan fluctueren, afhankelijk van de reisdata. In vakanties is deze bijvoorbeeld hoger dan €4000 en in sommige andere periodes lager dan €4000. De winnaar kan bijbetalen indien hij/zij in een duurdere periode wil reizen. Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen indien in een goedkopere periode geboekt wordt. De reis dient uiterlijk 31 maart 2023 te zijn aangevangen.
 
Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.  
 

Artikel 8 De trekking 

De trekking vindt plaats op 23 augustus om 8.00u onder toezicht van Notaris Van Rhijn uit Zeist. De winnende lotnummers worden getrokken uit alle verkochte loten. 
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere prijzen. 
 

Artikel 9 Bekendmaking van de winnende lotnummers

De Organisator maakt de winnende lotnummers van De Zomerloterij bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op www.dezomerloterij.nl. Daarnaast ontvangen de winnaars een e-mail op het door hun, bij aankoop van het lot ingevulde, email adres (zie artikel 5). 
 

Artikel 10 Verkrijging van de prijs 

De winnaars van prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling van de prijs. Prijzen worden alleen kosteloos verstuurd naar een adres in Nederland.
 

Artikel 11 Minimumleeftijd 

Deelnemers aan De Zomerloterij dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan De Zomerloterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd. 
 

Artikel 12 Afdracht opbrengst van De Zomerloterij 

De gehele opbrengst van De Zomerloterij komt toe aan Stichting LINDA.foundation en wordt besteed aan de doelstelling: een steuntje in de rug voor arme gezinnen in Nederland. 
 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt. 
 
Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor de loterij berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid. 
 
Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers. 
 
Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld. 
 
Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura. 
 
Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is de Organisator niet aansprakelijk. 
 
Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van de Organisator is – zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was -, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven. 
 

Artikel 14 Klachten 

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten kunnen worden gericht aan de Organisator via dezomerloterij@lindafoundation.nl  
 

Artikel 15 Privacy - bescherming persoonsgegevens

In het kader van de deelname aan De Zomerloterij verstrekt de deelnemer persoonsgegevens. De Organisator gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de deelnemers en handelt conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens worden door de Organisator verwerkt met inachtneming van de Privacyverklaring van Stichting LINDA.foundation. Deze kan op elk moment online geraadpleegd worden op linda.foundation.nl. 
 
De persoonsgegevens die de Deelnemer in het kader van de Zomerloterij aan de Organisator verstrekt, worden door de Organisator uitsluitend gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de Zomerloterij. Indien noodzakelijk, kan de Organisator de persoonsgegevens van de deelnemer aan (een) derde partij(en) verstrekken die betrokken is bij de uitvoering van de Zomerloterij, zoals de partij die een prijs bestaande uit een reis verzorgt, of de partij die een prijs uitreikt of verzendt. 

Artikel 16 Algemene Bepalingen 

  • Deelname aan De Zomerloterij betekent instemming met deze algemene voorwaarden
  • Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige afgifte en afdracht daarvan. 
  • Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. 
  • Het recht op ontvangst van een gewonnen prijs vervalt na verloop van zes maanden na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden, behalve voor de TUI reis naar Bonaire, die uiterlijk op 31 maart 2023 moet zijn aangevangen. 
  • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de loterij behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van de prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen. 
  • Op De Zomerloterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit De Zomerloterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam. 
  • Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW.  
De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 14836 d.d. 14/03/2022

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen